Продають дешеві, але гнилі овочі та фрукти

Продають дешеві, але гнилі овочі та фрукти
27 Червня 2013

Рівень якості фруктів та овочів є серйозним пи­танням для усіх споживачів в Україні. Окрім застосуван­ня стандартів, які не змінюва­лися протягом останніх років, у нашій державі майже не пе­редбачається контролю якості фруктів та овочів, які реалізу­ються на ринку свіжої продук­ції (наприклад, у супермарке­тах, магазинах чи на ринках).

У Європейському Союзі контроль на ринку на предмет відповідності плодоовочевої продукції стандартам якос­ті здійснюється або органом влади, або контрольною орга­нізацією, яка фінансується за рахунок виробників. Не аналі­зуватимемо ситуацію у цілій державі, але в Коломиї недо­броякісна продукція чекає на довірливих покупців на при­лавках магазинів щодня.

Якщо свіжість молочних продуктів, запакованих си­рів, ковбас чи консерви на око оцінити важко, зіпсовані ово­чі та фрукти видно одразу. На жаль, гниль та цвіль не зава­жає продавцям і власникам за­кладів торгівлі пропонувати їх за зниженими цінами.

Покупці скаржаться, що це трапляється доволі часто в ко­ломийських супермаркетах. За кордоном з гнилими чи та­кими, що втратили товарний вигляд, овочами та фруктами чинять по-іншому, їх просто викладають біля супермар­кетів, де люди розбирають їх безкоштовно.

Натомість у місцевих супер­маркетах та магазинах з ово­чами і фруктами часто на обу­рення покупців не реагують, пояснюючи це тим, що тут да­ють можливість вибирати, як­що ж не подобається – купува­ти ніхто не примушує.

Після численних скарг до нашої редакції та почутих у магазинах розмов ми запроси­ли на відвертий діалог дирек­тора одного з коломийських супермаркетів. Чоловік про­блему зрозумів одразу, адже неякісна та небезпечна про­дукція підлягає обов’язковому вилученню з обігу, проте, як виправдання, пояснив, що у них доволі малий відсоток для списання зіпсованої про­дукції. Виходить, так би мо­вити, налагодили безвідходне виробництво, проте чому че­рез інтереси і прибуток таких супермаркетів і магазинів ма­ють страждати прості люди?

DSC_1041.JPG

«Продукт, який не має то­варного вигляду чи має сліди того, що він зіпсований, вже є небезпечним джерелом. До прикладу, пліснява – це міко­токсини, при тривалому вжи­ванні її це може призвести до ракового захворювання пе­чінки. Слід добре дивити­ся, що купуєш, адже про твоє здоров’я нині ніхто не подбає. Тому, шановні покупці, не по­трібно звертати увагу на деше­ві ціни, краще не економити на власному здоров’ї, аніж ві­рити в різні акції – такий сум­нівно якісний товар має бути знятий з продажу, а не прода­ватися за зниженими цінами. Ви маєте право звернутися до директора такого закладу і на місці вирішити всі проблем­ні моменти», – зазначив заві-дувач відділу Коломийського районного відокремлено­го структурного підрозді­лу Державної санітарно-епідеміологічної служби України Іван Ковальчук.

Через свою необізнаність люди повсякчас не можуть, а то й не мають бажання відсто­ювати свої права чи права ко­гось зі своїх родичів чи близь­ких.

Згідно зі статтею 42 Конституції України, держа­ва захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських орга­нізацій споживачів.

Згідно зі статтею 50 го­ловного закону України, ко­жен має право на безпечне для життя і здоров’я довкіл­ля та на відшкодування завда­ної порушенням цього права шкоди, кожному гарантуєть­ся право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продук­тів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бу­ти засекречена.

Хочу нагадати, що суть функціонування супермар­кетів полягає в забезпечен­ні найнеобхідніших потреб споживача під час відвіду­вання однієї торгової точки, що і є однією з переваг та­ких об’єктів торгівлі. Але по­ряд з таким позитивним тут криється і низка негатив­них моментів від санітарно-гігієнічного стану деяких про­дуктів. Здебільшого ця про­блема постає через те, що ди­ректорам супермаркетів бай­дуже здоров’я пересічних громадян. Овочі і фрукти, які продають за зниженими ціна­ми, можуть спричини розла­ди шлунково-кишкового трак­ту як інфекційного, так і неін­фекційного характеру, попе­реджають спеціалісти.

DSC_1044.JPG

Нині у зв’язку з обмежен­нями повноважень Державна санітарно-епідеміологічна служба не має можливості ре­гулярно контролювати якість реалізованої і виготовленої продукції в супермаркетах, дотримання відповідної ре­цептури, технологій та умов зберігання, недопущення її фальсифікації. Тому в зв’язку з цим кожен коломиєць має особисто контролювати ви­щезазначені процеси. Якщо у вас виникнуть непорозуміння – не мовчіть, а з’ясуйте ситу­ацію з керівництвом закладу, кожна скарга – це стимул до поліпшення роботи.

Зверніть увагу на елемен­тарні речі: при вході в торго­вий зал ви зустрічаєтеся від­разу з «горою» візків та ко­шиків. Чи замислювалися ви хоч раз, як зачасто їх миють та дезінфекують? Такі візки мо­жуть бути фактором передачі інфекційних та паразитарних захворювань, адже за їхню ручку за день береться вели­ка кількість людей з різними захворюваннями. Також обу­рює ситуація, яка склалася у відділі власного виробництва випічки: там передбачене са­мообслуговування, а однора­зова рукавичка перетворилася на багаторазову... Може, варто поставити спеціальні щипці та справді одноразові рукавички чи рулон паперу? Негативних моментів багато й у відділах, де продукція підлягає заморо­жуванню, при доставці її роз­морожують, потім знову замо­рожують, а цей процес, як ві­домо, неабияк шкодить про­дукції.

Прохання до керівників су­пермаркетів: перегляньте свої життєві цінності і дбайте про здоров’я містян! Наведіть лад у всіх відділах, заберіть гни­ляки з прилавків, овочі очис­тіть від ґрунту, а не продавай­те його по ціні самого ж ово­ча, знімайте з реалізації про­дукцію, яка не відповідає ви­могам, цим самим тримайте марку своєї мережі на висоті.

А ви, шановні коломийці, пам’ятайте: покупець, який погано знає свої права, – іде­альна жертва для не завжди порядного працівника мага­зину.

Джерело:  Олександра Щербакова