.
.

У Коломиї формується нова податкова культура

У Коломиї формується нова податкова культура
1 Липня 2013

Нещодавно відбула­ся зустріч началь­ника Головного управлін­ня Міндоходів в Івано-Франківській області з бізнес­менами Коломийщини.

Основними питаннями кон­структивної бесіди були за­вдання, пріоритети та місії роботи Головного управління Міндоходів у нашій області, запровадження електронно- контрольної стрічки до РРО (реєстраторів розрахункових операцій), легалізація трудо­вих відносин.

Начальник Головного управ­ління Міністерства доходів і зборів Віктор Рахміль деталь­но охарактеризував підприєм­цям усі аспекти об’єднання податкової та митної служби у єдине Міністерство доходів та зборів України.

«Вперше в історії незалеж­ної України ми маємо у складі центральних органів виконав­чої влади відомство, яке, по-перше, несе на собі всю по­вноту відповідальності за по­повнення державного бюдже­ту. По-друге, вітчизняні під­приємці та іноземні інвесто­ри відтепер мають єдиного адресата, який від імені дер­жави відповідає за створен­ня рівної конкуренції, помір­кованого оподаткування, до­броякісний сервіс в адміні­струванні обов’язкових плате­жів. По-третє, наявність єди­ного центру управління зро­бить процес прийняття рі­шень швидким та ефектив­ним, держава встигатиме реа­гувати на стрімкі зміни еконо­мічної кон’юнктури, актуаль­ні тенденції та нагальні по­треби платників», – наголосив Віктор Рахміль.

Протягом всієї зустрі­чі представники ділової Коломийщини активно спіл­кувалися з керівництвом но­воствореного відомства і, звіс­но, мали нагоду отримати від­повіді на запитання.

Слід зазначити й те, що до бюджетів усіх рівнів Коломийщини за 5 місяців поточного року надійшло 69,7 млн грн податків та збо­рів. До державного бюджету платниками податків сплаче­но 19, 5 млн грн, а це 1,9 % надходжень нашої області. Наповнювали бюджет 11334 платники податків, з яких 2418 юридичних осіб та 8916 фізичних осіб – підприємців.

Загалом після даної зустрі­чі пріоритети роботи устано­ви залишаються незмінни­ми: удосконалення адміні­стрування податкової систе­ми України, доброякісне об­слуговування платників із за­стосуванням новітніх техно­логій, спрощення докумен­тообігу, мінімум витрат ча­су представникам бізнесу на спілкування із державою і максимум – на основну діяль­ність. Щодо реорганізації, то це не погіршить умов обслу­говування платників, які, як і раніше, зможуть отримувати доброякісне податкове супро­водження , а також ряд мит­них послуг в сервісних цен­трах. Об’єднання податко­вої та митної служб у єдине Міністерство доходів і зборів України – це важлива інсти­туційна реформа, яка цілком відповідає загальносвітовим і, в першу чергу, європейським трендам. Однозначно, нада­лі позитивні показники мають супроводжуватися дотриман­ням податкового та трудового законодавства, які в результаті забезпечать прозору і законну діяльність. Нині в Україні, зо­крема в Коломиї, відбувається новий етап – податкова куль­тура формується, а це важли­вий крок у розвитку держави.

Джерело:  Олександра ЩербаковаКоломия доставка піцца