Обережно – отруйні гриби

Обережно – отруйні гриби
29 Червня 2013

Серед лісових багатств од­не з почесних місць нале­жить їстівним грибам – смач­ним та поживним харчовим продуктам. Вони багаті на мі­неральні солі (особливо фос­фору і кальцію), містять у со­бі білки, жири , вуглеводи, ві­таміни: А, В1, В2, С, D, РР. За вмістом вітамінів групи В гри­би не поступаються перед зер­новими продуктами, вітаміну РР – перед печінкою. У грибах наявні екстрактивні речовини, які мають сокогінну дію, вна­слідок чого підвищують апетит і поліпшують травлення. Разом з тим слід зазначити, що гриби засвоюються людським орга­нізмом значно гірше, ніж про­дукти тваринного походження, городина, ягоди, фрукти, хліб та інші, тому що у грибах на­явна важка для травлення кліт­ковина – хітин, і при захворю­ваннях печінки, нирок, шлун­ку, кишківника споживати гри­би не бажано або в обмеженій кількості. Разом з позитивни­ми властивостями для людсько­го організму гриби несуть з со­бою і небезпеку.

Так, в Україні традиційно кі­нець літа й осінь – сезон ма­сового збирання грибів. З по­чатком кожного грибного сезо­ну повідомлення Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) про отруєння грибами серед насе­лення стають звичними.

Отруєння грибами реєстру­ються у медичних закладах протягом усього року, однак, як підтверджує багаторічний ана­ліз, що систематично прово­диться МОЗ, пік отруєнь при­падає на кінець літа – початок осені. Більшість отруєнь спри­чинені, як правило, вживанням пластинчатих отруйних грибів (бліда поганка, мухомори, не­справжні опеньки та інші), що помилково сприймаються за їс­тівні, та умовно їстівних гри­бів (при розламуванні виділя­ють молочковий сік – дощови­ки, чорнильний гриб, сморчки та ін.). Отруєння умовно їстів­ними грибами виникають вна­слідок невмілої або неправиль­ної кулінарної обробки. Проте реєструється чимало випад­ків отруєнь їстівними гриба­ми, причиною яких є збиран­ня старих, червивих, пліснявих грибів, збирання грибів у пар­ках, скверах, лісозахисних сму­гах біля автошляхів. В ці гри­би потрапляють токсичні речо­вини вихлопних газів автотран­спортних засобів та інші отруй­ні речовини.

Отруєння грибами переважно бувають випадковими (потерпі­лі впевнені, що вживали їстів­ні гриби) й здебільшого мають «сімейний» характер. Серед по­терпілих нерідко трапляються досвідчені грибники.

Як правило, до отруєнь при­зводить невміння відрізняти їс­тівні гриби від отруйних, неу­важність при збиранні, непра­вильне приготування деяких видів грибів. Ризиковано та­кож купувати гриби у приват­них осіб у місцях стихійної тор­гівлі, особливо в недосвідчених «дітей асфальту».

Найнебезпечнішим грибом вважається бліда поганка і її різновиди, при отруєнні її ток­синами реєструють до 99% ле­тальності потерпілих. Це гриб з гепатонефротоксичною ді­єю: при вживанні його в їжу страждають перш за все печін­ка і нирки, вражаються епітелій кишківника, центральна нерво­ва система, тому дію токсинів можна вважати політропною, тобто комбінованою, з переваж­ним ураженням печінки і ни­рок. Гриби гастроентеротроп­ної дії значно менш токсичні і викликають головним чином ураження слизової шлунково-кишкового тракту. Умовно їс­тівними грибами можна отруї­тися при неправильному їх при­готуванні, таке отруєння також часто виявляється гастроенте­рологічною симптоматикою.

Симптоми отруєнь розвива­ються в діапазоні від 30-ти хви­лин до 24-х годин. У людини, що вживала в їжу отруйні гри­би, розвиваються гастроентерит або гастроентероколіт, які про­являються болем у животі, ну­дотою, блювотою, діареєю, аж до зневоднення організму. Якщо ці симптоми виражені особли­во сильно, а допомога не надана своєчасно, то пацієнт може за­гинути ще на етапі до ураження печінки. При отруєнні грибами гастроентеротропної дії озна­ки захворювання проявляються через дві-три години після вжи­вання грибів, і звичайно обмеж­уються явищами гастроентеро­коліту. Інші органи і системи практично не страждають, тому своєчасна і достатня деконта­мінація (видалення токсину, що не всмоктався) і інші лікуваль­ні заходи дозволяють звести до мінімуму всю симптоматику. Отруєння грибами протікають набагато важче, ніж інші харчові отруєння, й нерідко ускладню­ються внаслідок вживання алко­гольних напоїв. Щорічно серед потерпілих від отруєнь грибами спостерігається високий рівень смертності, в тому числі серед дітей. Однією з основних при­чин смертельних випадків є за­пізніле звертання за медичною допомогою.

Швидких і достовірних спо­собів визначити отруйність чи їстівність грибів не існує. Використання цибулі, часни­ку, срібних предметів не може визначити токсичність грибів. Тільки спеціалізовані лабора­торії можуть провести дослі­дження грибів або приготов­лених з них страв на наявність токсичних речовин.

Невміння відрізнити отруйні гриби від їстівних часто при­зводить до тяжких наслідків, тому при їх збиранні необхід­но дотримуватися таких еле­ментарних правил:

- збирати тільки ті гриби, про які ви точно знаєте, що во­ни їстівні;

- ніколи не збирайте і не їж­те ті гриби, які у підставі ніж­ки мають клубнеподібне по­товщення, оточене оболонкою (як у блідої поганки, мухомо­ра);

- ніколи не збирайте і не їж­те «печериць», які мають плас­тинки білого або сірого кольо­ру, тому що такий колір плас­тинок має бліда поганка;

- перед приготуванням зморшків неодмінно протягом 5-10 хв. прокип’ятіть їх, а від­вар вилийте;

- ніколи не збирайте і не їж­те переспілих, червивих і пліс­нявих грибів;

- не їжте грибів сирими;

- не вірте поширеній дум­ці про те, що отруйні гриби ви­кликають потемніння цибулі чи срібних предметів, якщо їх опустити в посуд, де варяться гриби – це неправильна думка;

- не збирайте грибів у скве­рах, парках, лісосмугах, осо­бливо біля авто- та залізничних магістралей;

- принесені додому гриби переберіть знову, усі сумнівні, переспілі, в’ялі гриби – не шко­дуйте, викиньте.

Завідувач відділу відокремленого структурногопідрозділу

ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр

Держсанепідслужби України» І. Ковальчук    22 Вересня

    21 Вересня